PrC01151006

Company name: Alynoosh Co.
Product: Rasper Drinking Water
Country: IRAN
Attestation of Compliance with CE Standards:
EN 13427:2004, EN 13428:2004, EN 13429:2004, EN 13430:2004
Certificate number:  PrC01151006
Certificate Issue Date: 01/12/2015
Certificate Expire Date: 01/12/2018